תקנון מועדון לקוחות zimurban

 1. כללי

  1. התנאים המפורטים בתקנון זה נועדו להסדיר את תנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות של zimurban מקבוצת רני צים מרכזי קניות בע"מ ("המועדון" ו"zimurban", בהתאמה).
  2. כל חבר מועדון שעמד בתנאי ההצטרפות המפורטים להלן, מילא את טופס ההרשמה ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו.
  3. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.

  הצטרפות למועדון

  1. כל אדם שמלאו לו 18 שנים וימלא את טופס ההצטרפות למועדון, יהיה רשאי להצטרף למועדון ויחשב, אחרי קליטתו במערכות Zimurban כחבר מועדון.
  2. טופס ההרשמה יכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון נייד, תאריך לידה, שמות הילדים, תאריכי לידה של הילדים, עיר מגורים, תאריך יום נישואין.

  ביטול החברות

  1. zimurban תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות כל בקשה להצטרף למועדון ו/או לשלול ו/או לבטל חברות במועדון, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: טופס ההרשמה של חבר המועדון לא מולא בהתאם לנדרש ו/או נמסרו בו פרטים כוזבים; חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או העלול לפגוע בzimurban ו/או מי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
   חבר מועדון השתמש בחברותו במועדון, באופן המהווה הפרה של הוראות הדין; חבר מועדון הפר אילו מהוראות תקנון זה;
  2. ככל שחבר מועדון יבקש להסיר את עצמו מרשימת התפוצה, יהא עליו להודיע במכתב רשום ל- zimurban לכתובת הרשומה בתקנון זה ו/או באמצעות הודעות חוזרות (במייל או בנייד) ובמקרה זה יוסר שמו מרשימות התפוצה של המועדון.

  פרטיות

  1. כל חבר מועדון ייחשב כמי שהסכים מרצונו, מבלי כל חובה, שכל הפרטים שנמסרו על ידו וכן כל מידע שיצטבר במועדון ו/או בידי zimurban בקשר לחברות במועדון ו/או ביקוריו במתחמים השונים של zimurban, ישמשו את zimurban לצורך פעילותה, לרבות אך לא רק, לדיוור ישיר (הן באמצעות דוא"ל והן באמצעות הודעות טקסט והודעות ווטס-אפ) באופן ששימוש כאמור במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות.
  2. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של zimurban וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, יהא עליו להודיע במכתב רשום ל- zimurban לכתובת הרשומה בתקנון זה ובמקרה זה ימחק שמו ממאגר המידע והוא יחשב כמי שפרש מהמועדון.
  3. ידוע לחבר המועדון כי zimurban נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים המקובלים בתחום לצורך שמירה על פרטי החברים ומניעת הגעתם לצדדים שלישיים. היה ועל אף האמור, תתבצע חדירה למאגרי הנתונים של zimurban, הרי שכל עוד נוקטת zimurban באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם בעקבות פריצה כאמור ו/או על העברת מידע אודות חבר המועדון או מידע שנמסר על ידו לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.

  אחריות, הפרה ושיפוי

  1. zimurban לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק, אובדן ו/או הפסד שייגרם לחבר המועדון בקשר ו/או כתוצאה מחברותו ו/או סיום חברותו במועדון מכל סיבה שהיא, וכן כתוצאה מאי קבלת הודעה ו/או ידיעה ו/או פרסום כלשהו אודות ההטבות ו/או המועדון.
  2. מבלי לגרוע מהוראות כל דין ו/או תקנון זה, חבר המועדון מתחייב בזאת לשפות ולפצות את zimurban, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין כל נזק, הפסד ו/או אובדן שייגרם לה כתוצאה מהפרת אילו מהוראות תקנון זה ו/או כל דין על ידו ו/או מי מטעמו.

  שונות

  1. החברות במועדון והוראות תקנון זה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל, וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת ו/או הקשורה אליהם תהיה בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל.
  2. אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים בתקנון זה או חלקי סעיף או סעיפים אין להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי תקנון זה, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.
  3. zimurban תהא רשאית לבצע שינויים ו/או עדכונים בתקנון זה בכל עת, והתקנון המעודכן ביותר, הוא שיחייב את הצדדים. בכל מקרה של סתירה בין התקנון המעודכן לבין כל מסמך ו/או פרסום אחר ו/או קודם של zimurban, תגברנה הוראות התקנון המעודכן.
  4. zimurban תהא רשאית להודיע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי על הפסקת פעילות המועדון, וכן תהא רשאית להמחות את פעילות המועדון לצד שלישי, והכל ללא צורך בקבלת אישורו ו/או הסכמתו של חבר המועדון לכך ומבלי שחבר המועדון יהא זכאי לפיצוי ו/או תשלום כלשהו בגין כך.
  5. בכל מקרה של שאלה ו/או תלונה, חבר מועדון יוכל לפנות אל zimurban בכתב לכתובת: רחוב אחד העם 14, תל אביב או בכתובת המייל dalit@zimurban.co.il